Despre cookie

 1. PROTECȚIA DATELOR

 

Notificare privind confidențialitatea și confidențialitatea

Introducere

NeoLincos Zrt. (2142 Nagytarcsa, Csabai út 1252 hrsz.) (Denumită în continuare: Furnizor de servicii, operator de date) se supune următorului prospect.

Cu privire la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. AL CONSILIULUI 27.) oferim următoarele informații.

Aceste informații de gestionare a datelor reglementează gestionarea datelor a lincos.hu și a tuturor paginilor disponibile pe subdomeniile sale.

Informațiile de gestionare a datelor sunt disponibile pe următoarea pagină: https://lincos.hu/adatkezelesi_nyilatkozat

Modificările la prospect vor intra în vigoare la data publicării la adresa de mai sus

Datele de contact ale operatorului de date

Nume: NeoLincos Zrt.
Sediu: 2142 Nagytarcsa, Csabai út 1252 hrsz.
E-mail: sales@lincos.hu
Telefon: +36 28 747 421

Definiții ale conceptelor

 1. „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); identifică o persoană fizică care, direct sau indirect, în special prin referire la unul sau mai mulți factori precum numele, numărul, locația, identificatorul online sau identitatea fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a persoanei fizice identificabile;
 2. „Gestionarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal sau fișierelor de date, automate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, segmentarea, stocarea, transformarea sau modificarea, preluarea, accesarea, utilizarea, transmiterea sau în alt mod transmiterea de armonizare sau interconectare, restricție, ștergere sau distrugere;
 3. „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt definite de legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea operatorului pot fi, de asemenea, determinate de legislația Uniunii sau a statului membru;
 4. „Procesator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
 5. „Destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, fie că este sau nu terț. Autoritățile publice care pot avea acces la date cu caracter personal în cadrul unei investigații individuale în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării;
 6. „Consimțământul persoanei vizate” înseamnă exprimarea voluntară, specifică și în cunoștință de cauză a voinței persoanei vizate, prin care aceasta își indică consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc printr-o declarație sau declarație neechivocă de consimțământ;
 7. „Incident de protecție a datelor” înseamnă o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele personale care au fost transmise, stocate sau manipulate în alt mod.

Principii care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal

Informatii personale:

 1. să fie prelucrate în mod legal și corect și într-o manieră care să fie transparentă pentru persoana vizată („legalitate, corectitudine și transparență”);
 2. colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt tratate într-un mod incompatibil cu acele scopuri; prelucrarea ulterioară a datelor în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice („limitarea scopului”) nu va fi considerată incompatibilă cu scopul inițial în conformitate cu articolul 89 alineatul (1);
 3. trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile prelucrării („salvarea datelor”);
 4. trebuie să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în scopul prelucrării datelor sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 5. trebuie să fie stocat într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pe o perioadă mai lungă numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) pentru arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu prezentul regulament. ; sub rezerva implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a le proteja libertățile („stocare limitată”);
 6. vor fi prelucrate astfel încât să asigure securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarea datelor cu caracter personal, prin aplicarea măsurilor tehnice sau organizatorice adecvate („integritate și confidențialitate”). .

Controlorul este responsabil pentru respectarea celor de mai sus și trebuie să poată demonstra o astfel de conformitate („responsabilitate”).

Management de date

Gestionarea datelor legate de funcționarea unui magazin web

 1. Faptul colectării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul gestionării datelor :

Date personale

Scopul managementului datelor

Nume de utilizator

Identificare. permițând înregistrarea.

Parola

Oferă acces securizat la contul de utilizator.

Nume și prenume

Necesar pentru contact, achiziție și facturare corespunzătoare.

Adresa de e-mail

Păstrarea în contact.

Număr de telefon

Probleme de contact, facturare sau expediere mai eficient.

Numele și adresa de facturare

Emiterea unei facturi obișnuite, precum și întocmirea contractului, definirea și modificarea conținutului acestuia, monitorizarea îndeplinirii acestuia, facturarea onorariilor care decurg din acesta, precum și punerea în executare a pretențiilor aferente.

Numele și adresa de livrare

Permite livrarea la domiciliu.

Data achiziției/înregistrării

Efectuați o operațiune tehnică.

Adresa IP la momentul achiziției/înregistrării

Efectuați o operațiune tehnică.

Nici numele de utilizator și nici adresa de e-mail nu sunt necesare pentru a conține informații personale.

 1. Părți interesate: Toate părțile interesate s-au înregistrat/cumpărători pe site-ul webshop-ului.
 2. Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Imediat prin ștergerea înregistrării. Operatorul informează persoana vizată pe cale electronică, în conformitate cu articolul 19 din GDPR, cu privire la ștergerea oricăror date cu caracter personal furnizate de persoana vizată. În cazul în care solicitarea de anulare a persoanei vizate include adresa de e-mail furnizată de persoana vizată, operatorul de date va șterge și adresa de e-mail după notificare. Cu excepția documentelor contabile, deoarece aceste informații trebuie păstrate timp de 8 ani în conformitate cu secțiunea 169 (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea.
  Documentul contabil (inclusiv evidența mare, evidența analitică și detaliată) care susține conturile contabile, direct și indirect, trebuie păstrat într-o formă lizibilă timp de cel puțin 8 ani, recuperabil prin raportare la evidența contabilă.
 3. Identitatea potenţialilor operatori de date îndreptăţiţi să acceseze datele, destinatarii datelor cu caracter personal : Datele personale pot fi prelucrate de către personalul de vânzări şi publicitate al operatorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus.
 4. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor :
 • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și
 • se poate opune prelucrării acestor date cu caracter personal și
 • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și de a-și retrage consimțământul în orice moment.
 1. Accesul la, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor, protestul împotriva prelucrării datelor pot fi inițiate de persoana vizată în următoarele moduri :
 • prin posta la NeoLincos Zrt., 2142 Nagytarcsa, Csabai út 1252 hrsz. la,
 • prin e-mail la sales@lincos.hu ,
 • prin telefon la +36 28 747 421,
 • online pe site la „Contact”.
 1. Temei juridic pentru prelucrarea datelor :

7.1. articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR,

7.2. Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale societății informaționale. Act (denumit în continuare: Actul Elker) 13 / A. § (3):
Furnizorul de servicii poate prelucra date cu caracter personal care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului în vederea furnizării serviciului. În cazul în care celelalte condiții sunt aceleași, furnizorul de servicii trebuie să aleagă și în toate cazurile să opereze mijloacele utilizate în prestarea serviciului societății informaționale în așa fel încât prelucrarea datelor cu caracter personal să aibă loc numai dacă este necesară pentru furnizarea de serviciul și alte scopuri specificate în prezenta lege sunt necesare, dar în acest caz numai în măsura și pentru timpul necesar.

7.3. Articolul 6 (1) litera (c) dacă factura este emisă în conformitate cu legislația contabilă.

7.4. În cazul executării silite a creanțelor care decurg din contract, Legea V din 2013 privind Codul civil 6:21. § conform 5 ani.

 • 6:22. § [Expirare]
 • (1) Cu excepția cazului în care prezenta lege prevede altfel, revendicările expiră în termen de cinci ani.
 • (2) Termenul de prescripție începe la data scadenței creanței.
 • (3) Acordul de modificare a termenului de prescripție se face în scris.
 • (4) Un acord care exclude limitarea este nul de drept.
 1. Vă rugăm să fiți informat că
 • prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea contractului
 • este obligat să furnizeze informații personale, astfel încât să putem îndeplini comanda dumneavoastră
 • nefurnizarea informațiilor va duce la incapacitatea de a procesa comanda dumneavoastră

Procesatoarele de date utilizate

Transport

 1. Activitate de prelucrare a datelor: Livrare mărfuri, transport
 2. Numele și datele de contact ale operatorului de date
 3. Faptul de gestionare a datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: Nume de livrare, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail.
 4. Părți interesate: Toți cei care solicită livrare la domiciliu.
 5. Scopul gestionării datelor: Livrarea la domiciliu a produsului comandat.
 6. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Durează până la finalizarea livrării la domiciliu.
 7. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (b)

Furnizor de gazduire

 1. Activitate de prelucrare a datelor: Servicii de gazduire
 2. Numele și datele de contact ale operatorului de date:

Nume: NeoLincos Zrt.
Sediu: 2142 Nagytarcsa, Csabai út 1252 hrsz.
E-mail: sales@lincos.hu
Telefon: +36 28 747 421

 1. Faptul prelucrării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: Toate datele personale furnizate de persoana vizată.
 2. Părți interesate: toate părțile interesate care utilizează site-ul web.
 3. Scopul gestionării datelor: Pentru a pune la dispoziție site-ul web și pentru a-l funcționa corect.
 4. Durata prelucrării datelor, termenul limită de ștergere a datelor: Prelucrarea datelor durează până la încetarea acordului dintre operatorul de date și furnizorul de găzduire sau până când solicitarea de ștergere a persoanei vizate este transmisă furnizorului de găzduire.
 5. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) literele (c) și (f) și articolul CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale. Actul 13/A. § (3).

Destinatari cărora li se comunică datele cu caracter personal (transfer de date)

Plata online

 1. Activitate efectuata de Beneficiar: Plata online
 2. Numele și datele de contact ale destinatarului: PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, dpo@paypal.com
 3. Faptul de gestionare a datelor, domeniul de aplicare al datelor gestionate: Date de facturare, nume, adresa de e-mail
 4. Părți interesate: toate părțile interesate care aleg să plătească pe site.
 5. Scopul gestionării datelor: Monitorizarea fraudei pentru procesarea plăților online, confirmarea tranzacțiilor și protejarea utilizatorilor
 6. Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Durează până la efectuarea plății online.
 7. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR. Prelucrarea datelor este necesară pentru a efectua o plată online la solicitarea persoanei vizate.
 8. Drepturile persoanei vizate:
  • Puteți afla despre condițiile de prelucrare a datelor,
  • Aveți dreptul de a primi feedback de la operatorul de date cu privire la faptul dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și de a avea acces la toate informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră.
  • Aveți dreptul de a primi informațiile dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașină.
  • Aveți dreptul, la cererea operatorului de date, să corectați datele cu caracter personal inexacte fără întârzieri nejustificate.

Gestionarea cookie-urilor

 1. Cookie-urile specifice magazinelor online sunt așa-numitele „cookie-uri utilizate pentru sesiunile protejate cu parolă”, „cookie-uri necesare pentru coșurile de cumpărături” și „cookie-uri de securitate”, a căror utilizare nu necesită acordul prealabil al părților implicate.
 2. Faptul gestionării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: Număr unic de identificare, date, ore
 3. Părți interesate: Toate părțile interesate care vizitează site-ul web.
 4. Scopul managementului datelor este identificarea utilizatorilor, înregistrarea unui „coș de cumpărături” și urmărirea vizitatorilor.
 5. Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor

Tip cookie

Temei juridic pentru gestionarea datelor

Durata managementului datelor

Set de date gestionat

Cookie de sesiune

2001 CVIII privind anumite aspecte legate de serviciile de comerț electronic și serviciile societății informaționale. Act (Elkertv.) 13 / A. § (3)

Perioada până la sfârșitul sesiunii relevante pentru vizitatori

conecta.sid

 1. Identitatea potențialilor operatori de date îndreptățiți să acceseze datele: Operatorul de date nu prelucrează datele cu caracter personal folosind cookie-uri.
 2. Descrierea drepturilor de gestionare a datelor ale persoanelor vizate: Persoana vizată are posibilitatea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente/Setări al browserului, de obicei sub setările elementului de meniu Confidențialitate.
 3. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: Consimțământul persoanei vizate nu este necesar dacă unicul scop al utilizării cookie-urilor este transmiterea de comunicații printr-o rețea de comunicații electronice sau furnizarea unui serviciu al societății informaționale solicitat în mod expres de abonat sau utilizator.

Utilizați Google AdWords, Urmărirea conversiilor Google Ads

 1. Programul de publicitate online numit „Google AdWords” este utilizat de operatorul de date și folosește serviciul de urmărire a conversiilor de la Google. Urmărirea conversiilor Google este un serviciu de analiză oferit de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”).
 2. Când un Utilizator accesează un site web printr-un anunț Google, un cookie este plasat pe computerul său pentru a urmări conversiile. Aceste cookie-uri au o valabilitate limitată și nu conțin date personale, astfel încât Utilizatorul nu poate fi identificat de către acestea.
 3. Atunci când Utilizatorul navighează anumite pagini ale site-ului web și cookie-ul nu a expirat, atât Google, cât și operatorul de date pot vedea că Utilizatorul a făcut clic pe reclamă.
 4. Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit, așa că nu poate fi urmărit prin site-urile web ale clienților AdWords.
 5. Informațiile obținute prin cookie-urile de urmărire a conversiilor sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții AdWords de urmărire a conversiilor. Acesta este modul în care clienții află numărul de utilizatori care au dat clic pe anunțul dvs. și l-au trimis către pagina etichetată Urmărirea conversiilor. Cu toate acestea, aceștia nu au acces la informații care ar putea identifica vreun utilizator.
 6. Dacă nu doriți să participați la urmărirea conversiilor, o puteți dezactiva prin dezactivarea cookie-urilor din browser. Atunci nu veți fi inclus în statisticile de urmărire a conversiilor.
 7. Pentru mai multe informații și declarația de confidențialitate a Google, vă rugăm să vizitați https://policies.google.com/privacy

Utilizarea Google Analytics

 1. Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește așa-numitele „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul să analizeze modul în care utilizatorii folosesc site-ul.
 2. Informațiile generate de cookie-ul asociat unui site web utilizat de dvs. sunt de obicei stocate și stocate pe un server Google din Statele Unite. Prin activarea anonimizării IP pe Site, Google va scurta adresa IP a Utilizatorului în Uniunea Europeană sau în alte state părți la Acordul privind Spațiul Economic European.
 3. Adresa IP completă va fi transmisă și trunchiată numai către serverul Google din Statele Unite. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dumneavoastră a site-ului web, al compilarii de rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului web și al furnizării altor servicii legate de activitatea site-ului web și utilizarea internetului.
 4. Google Analytics nu reconciliază adresa IP transmisă de browserul Utilizatorului cu alte date deținute de Google. Utilizatorul poate împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea corectă a browserului, totuși, vă rugăm să rețineți că, în acest caz, nu toate funcțiile acestui site web pot fi utilizate pe deplin. De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze și să prelucreze informațiile dumneavoastră despre utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) prin cookie-uri, prin descărcarea și instalarea pluginului de browser disponibil la următorul link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en_US

Folosește Pixelul Facebook

 1. Acest site web folosește codul de urmărire Facebook Pixel, un serviciu de analiză web oferit de Facebook Inc. („Facebook”). Pixelul Facebook plasează cod de analiză analitică pe site pentru a ajuta la analiza utilizării site-ului web vizitat de Consumator.
 2. Evenimentele de urmat legate de site-ul utilizat de Consumatorul înregistrat pe Facebook cu aceeași adresă de e-mail sunt redirecționate către contul de gestionare a reclamelor Facebook al Furnizorului de Servicii pentru analiză în scop de marketing.
 3. Furnizorul de servicii folosește datele în scopuri publicitare pentru a putea afișa Consumatorului reclame mai personalizate, mai direcționate în conformitate cu reglementările de publicitate Facebook, pe care Consumatorul le-a acceptat la înregistrarea pe Facebook.
 4. Mai multe informații și o declarație de confidențialitate Facebook pot fi găsite la https://www.facebook.com/privacy/explanation .

Newsletter, activitate DM

 1. Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții ale publicității comerciale În conformitate cu Secțiunea 6 a Legii, Utilizatorul poate fi de acord în prealabil și în mod expres să contacteze Furnizorul de servicii cu ofertele publicitare și alte articole furnizate la momentul înregistrării.
 2. De asemenea, Clientul poate fi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale Furnizorului de Servicii necesare trimiterii de oferte publicitare, ținând cont de prevederile prezentului prospect.
 3. Furnizorul de servicii nu trimite mesaje publicitare nesolicitate, iar Utilizatorul se poate dezabona de la trimiterea de oferte în mod gratuit, fără restricții sau justificare. În acest caz, Furnizorul de Servicii va șterge toate datele personale - necesare pentru trimiterea mesajelor publicitare - din registrul său și nu va contacta Utilizatorul cu ofertele sale publicitare ulterioare. Utilizatorul se poate dezabona de la reclame făcând clic pe linkul din mesaj.
 4. Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate și scopul gestionării datelor :

Date personale

Scopul managementului datelor

Nume, adresa de email

Identificare, abonament la newsletter.

Data abonamentului

Efectuați o operațiune tehnică.

Adresa IP la momentul abonamentului

Efectuați o operațiune tehnică

 1. Părți interesate: toate părțile interesate care se abonează la newsletter.
 2. Scopul gestionării datelor: a trimite mesaje electronice care conțin publicitate (e-mail, sms, mesaj push) către persoana vizată, pentru a oferi informații despre informații actuale, produse, promoții, funcții noi etc.
 3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: prelucrarea datelor durează până la retragerea declarației de consimțământ, adică până la dezabonare.
 4. Identitatea potentialilor operatori de date indreptatiti sa acceseze datele, destinatarii datelor cu caracter personal : Datele personale pot fi prelucrate de catre personalul de vanzari si publicitate al operatorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus.
 5. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor :
  • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și
  • se poate opune prelucrării acestor date cu caracter personal și
  • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și de a-și retrage consimțământul în orice moment.
 6. Persoana vizată poate iniția accesul la, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor și poate protesta împotriva prelucrării datelor în următoarele moduri :
  • prin posta la NeoLincos Zrt. Nagytarcsa, Csabai út 1252 hrsz. la,
  • prin e-mail la sales@lincos.hu ,
  • prin telefon la +36 28 747 421.
 7. Persoana în cauză se poate dezabona de la newsletter în orice moment, gratuit .
 8. Temei juridic pentru prelucrarea datelor : consimțământul persoanei vizate, articolul 6 alineatul (1) literele (a) și (f) și Legea XLVIII din 2008 privind condițiile de bază și anumite restricții privind publicitatea comercială. Secțiunea 6 (5) din lege:
  Agentul de publicitate, furnizorul de servicii de publicitate sau editorul reclamei trebuie să țină evidența datelor cu caracter personal ale persoanelor care le-au făcut o declarație, în măsura specificată în consimțământ. Datele cuprinse în acest registru referitoare la destinatarul reclamei pot fi prelucrate numai în conformitate cu declarația de consimțământ până la retragerea acesteia și pot fi dezvăluite unor terți numai cu acordul prealabil al persoanei în cauză.
 9. Vă informăm că
  • gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră .
  • vi se cere să furnizați informații personale dacă doriți să primiți un buletin informativ de la noi.
  • Nerespectarea acestui lucru va duce la incapacitatea noastră de a vă trimite un buletin informativ.

Tratarea reclamațiilor

 1. Faptul colectării datelor, sfera datelor prelucrate și scopul gestionării datelor :

Date personale

Scopul managementului datelor

Nume și prenume

Identificare, comunicare

Adresa de e-mail

Păstrarea în contact

Număr de telefon

Păstrarea în contact

Numele și adresa de facturare

Identificarea, tratarea reclamatiilor de calitate, intrebarilor si problemelor legate de produsele comandate

 1. Părți interesate: toate părțile interesate care cumpără de pe site și se plâng de plângeri de calitate.
 2. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Copiile înregistrării, transcrierea și răspunsul la reclamație au fost emise în conformitate cu Legea CLV din 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7) se păstrează timp de 5 ani.
 3. Identitatea potentialilor operatori de date indreptatiti sa acceseze datele, destinatarii datelor cu caracter personal : Datele personale pot fi prelucrate de catre personalul de vanzari si publicitate al operatorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus.
 4. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor :
  • Persoana vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc și
  • se poate opune prelucrării acestor date cu caracter personal și
  • persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și de a-și retrage consimțământul în orice moment.
 5. Persoana vizată poate iniția accesul la, ștergerea, modificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, portabilitatea datelor și poate protesta împotriva prelucrării datelor în următoarele moduri :
  • prin posta la NeoLincos Zrt. Nagytarcsa, Csabai út 1252 hrsz. la,
  • prin e-mail la sales@lincos.hu ,
  • prin telefon la +36 28 747 421.
 6. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (c) și CLV 1997 privind protecția consumatorilor. Actul 17/A. § (7).
 7. Vă informăm că:
  • furnizarea datelor cu caracter personal se bazează pe o obligație contractuală ,
  • prelucrarea datelor cu caracter personal este o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract,
  • este obligat să furnizeze date cu caracter personal astfel încât să putem trata reclamația dvs.,
  • nefurnizarea informațiilor va duce la incapacitatea de a gestiona reclamația dvs.

Site-uri comunitare

 1. Faptul de colectare a datelor, sfera datelor gestionate: Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. numele înregistrat pe site-urile de rețele sociale sau poza publică de profil a utilizatorului.
 2. Părți interesate: Toate părțile interesate care s-au înregistrat pe Facebook / Google+ / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. site-uri de rețele sociale și a „apreciat” site-ul.
 3. Scopul colectării datelor: Pentru a partaja sau a „aprecia” anumite elemente de conținut, produse, promoții sau site-ul în sine pe site-urile de socializare.
 4. Durata prelucrării datelor, termenul limită de ștergere a datelor, identitatea potențialilor operatori de date îndreptățiți să acceseze datele și drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor: persoana vizată poate fi informată despre sursa datelor, prelucrarea acestora și temeiul legal. . Gestionarea datelor se realizează pe site-urile de rețele sociale, astfel încât durata și metoda de gestionare a datelor, precum și posibilitățile de ștergere și modificare a datelor sunt reglementate de site-ul de rețea socială dat.
 5. Temei juridic pentru prelucrarea datelor: consimțământul voluntar al persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale personale pe site-urile de rețele sociale.

Relații cu clienții și gestionarea altor date

 1. În cazul în care persoana vizată are întrebări sau probleme în timpul utilizării serviciilor noastre de gestionare a datelor, acesta poate contacta operatorul de date prin modalitățile prevăzute pe site (telefon, e-mail, site-uri de rețele sociale etc.).
 2. Controlor de date pentru e-mailuri primite, mesaje, telefon, Facebook etc. va păstra datele furnizate împreună cu numele și adresa de e-mail ale părții interesate și orice alte date cu caracter personal furnizate în mod voluntar din momentul în care datele sunt dezvăluite. Șterge la cerere.
 3. Informațiile privind prelucrarea datelor care nu sunt enumerate în acest prospect vor fi furnizate în momentul colectării datelor.
 4. La cererea oficială excepțională, sau în cazul solicitării altor organisme în baza autorizării reglementărilor legale, Furnizorul de Servicii este obligat să furnizeze informații, să dezvăluie date sau să pună la dispoziție documente.
 5. În aceste cazuri, Furnizorul de Servicii va furniza solicitantului datele cu caracter personal numai în măsura și în măsura în care este absolut necesar pentru atingerea scopului solicitării, cu condiția să fi indicat scopul și sfera exactă a datelor.

Drepturile persoanelor vizate

 1. Dreptul de acces
  Aveți dreptul de a primi feedback de la operator cu privire la faptul dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este în curs de desfășurare și, dacă o astfel de prelucrare este în curs, aveți dreptul de a accesa datele și informațiile cu caracter personal enumerate în Regulament.
 2. Dreptul la rectificare
  Aveți dreptul, la cererea operatorului de date, să corectați datele cu caracter personal inexacte care vă privesc fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopul prelucrării datelor, aveți dreptul de a solicita ca datele personale incomplete să fie completate, printre altele, prin intermediul unei declarații suplimentare.
 3. Dreptul de anulare
  Aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse fără întârziere nejustificată la cererea dumneavoastră, iar operatorul de date este obligat să șteargă datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârziere nejustificată în anumite condiții.
 4. Dreptul de a fi uitat
  În cazul în care operatorul a dezvăluit datele cu caracter personal și este obligat să le ștergă, acesta va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa operatorii că ați solicitat datele cu caracter personal în cauză. stergerea link-urilor sau a copiilor sau duplicatelor acestor date personale.
 5. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor
  Aveți dreptul, la cererea operatorului, să restricționați prelucrarea datelor dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
  • Contestați acuratețea informațiilor dumneavoastră personale, caz în care restricția se aplică perioadei de timp care permite operatorului să verifice acuratețea informațiilor dumneavoastră personale;
  • prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor și solicitați în schimb o restricție a utilizării acestora;
  • operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării datelor, dar le solicitați pentru a depune, executa sau proteja pretenții legale;
  • V-ați opus prelucrării datelor; în acest caz, restricția se aplică atât timp cât se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră legitime.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor
  Aveți dreptul de a primi date cu caracter personal despre dvs. furnizate de dvs. unui operator de date într-un format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașină și de a transfera aceste date unui alt operator de date fără a fi împiedicat de operatorul de date al căruia i-a furnizat datele personale. .
 7. Dreptul la protest
  Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profilării pe baza acestor prevederi, din motive legate de propria dumneavoastră situație.
 8. Protest în cazul unei achiziții directe
  Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul achiziției directe de afaceri, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în acest scop, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care se referă la achiziția directă de afaceri. Dacă vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopul achiziției directe de afaceri, datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate în acest scop.
 9. Luare automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri
  Aveți dreptul de a nu fi acoperit de o decizie bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri, care ar avea efect juridic sau efect similar asupra acestuia. Alineatul precedent nu se aplică dacă decizia:
  • Necesar pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operatorul de date;
  • Legea UE sau a statului membru aplicabilă operatorului, care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; obsesie
  • Se bazează pe consimțământul dumneavoastră expres.

Termenul limită pentru acțiune

Operatorul vă va informa fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz în termen de 1 lună de la primirea cererii, cu privire la acțiunea întreprinsă cu privire la solicitările de mai sus.

Dacă este necesar, poate fi prelungit cu 2 luni . Operatorul de date vă va informa cu privire la prelungirea termenului în termen de 1 lună de la primirea cererii, indicând motivele întârzierii.

În cazul în care operatorul nu ia măsuri la cererea dumneavoastră, vă va informa fără întârziere, dar în cel mult o lună de la primirea cererii, despre motivele neacțiunii și despre faptul că puteți depune o plângere la un autoritatea de supraveghere și să recurgă la instanțe.

Securitatea managementului datelor

Operatorul și persoana împuternicită de operator trebuie să ia măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a ține seama de stadiul tehnicii și de costurile de implementare, precum și de natura, domeniul de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării, precum și de probabilitatea și gravitatea variate a riscului asupra drepturilor. și libertățile persoanelor fizice să asigure un nivel de securitate a datelor adecvat gradului de risc, inclusiv, după caz:

 • pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
 • asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezistenței continue a sistemelor și serviciilor utilizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • în cazul unui incident fizic sau tehnic, capacitatea de a restabili accesul și disponibilitatea datelor cu caracter personal în timp util;
 • o procedură pentru testarea, evaluarea și evaluarea periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor

Asigură securitatea datelor stocate în sistemul de facturare (KEY-SOFT):
RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Adresa biroului: 1132 Budapesta, Victor Hugo u. 18-22, ed. a 3-a. 3008 a.

Adresa camerei serverului:
XIII. sector 1132 Budapesta, Victor Hugo u. 18-22, ed. a 3-a.
VIII. sector 1087 Budapesta, Asztalos Sándor u. 13.
X. sector 1108 Budapesta, Kozma u. 2.
Număr de înregistrare pentru gestionarea datelor: NAIH-74088/2014

Asigură securitatea datelor stocate în magazinul web:
Lincos Kft
Sediu: Balmazújvárosi út 10, 4002 Debrecen.

Informarea persoanei vizate despre incidentul privind protecția datelor

Dacă incidentul de protecție a datelor este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată cu privire la incidentul de protecție a datelor fără întârzieri nejustificate.

Informațiile furnizate persoanei vizate descriu în mod clar și inteligibil natura incidentului de protecție a datelor și numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau ale altei persoane de contact pentru informații suplimentare; trebuie descrise consecințele probabile ale incidentului privind protecția datelor; o descriere a măsurilor luate sau planificate de operator pentru a remedia incidentul de protecție a datelor, inclusiv, dacă este cazul, măsuri de atenuare a oricăror consecințe negative care decurg din incidentul de protecție a datelor.

Persoana vizată nu trebuie informată dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

 • operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate de protecție, iar aceste măsuri au fost aplicate datelor afectate de incidentul de protecție a datelor, în special măsuri precum utilizarea criptării care o fac de neînțeles pentru persoanele neautorizate să acceseze datele cu caracter personal ;
 • operatorul a luat măsuri suplimentare în urma incidentului de protecție a datelor pentru a se asigura că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanei vizate nu se mai poate concretiza ;
 • informaţia ar necesita un efort disproporţionat . În astfel de cazuri, persoana vizată este informată prin intermediul informațiilor disponibile publicului sau se ia o măsură similară pentru a se asigura că persoana vizată este informată în mod egal eficient.

În cazul în care operatorul de date nu a notificat încă persoana vizată cu privire la incidentul de protecție a datelor, autoritatea de supraveghere poate, după ce a analizat dacă incidentul de protecție a datelor este de natură să implice un risc ridicat, să dispună informarea persoanei vizate.

Raportați un incident de confidențialitate către autoritati

Incidentul de protecție a datelor este raportat de către operator autorității de supraveghere competentă în temeiul articolului 55 fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore după ce a luat cunoștință despre incidentul de protecție a datelor, cu excepția cazului în care incidentul de protecție a datelor nu este de natură să pună în pericol. drepturile persoanelor fizice.şi libertăţile acesteia. În cazul în care notificarea nu se face în termen de 72 de ore, trebuie furnizate motivele întârzierii.

Revizuire în cazul gestionării obligatorii a datelor

În cazul în care durata prelucrării obligatorii a datelor sau a revizuirii periodice a necesității acesteia nu este specificată de lege, de un decret al guvernului local sau de un act juridic obligatoriu al Uniunii Europene, operatorul de date verifică cel puțin o dată la trei ani dacă operatorul de date dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul prelucrării datelor.

Condițiile și rezultatele acestei revizuiri vor fi documentate de către controlor, care va păstra această documentație pentru o perioadă de zece ani de la revizuire și o va pune la dispoziția Autorității la cerere.

Posibilitate de reclamatie

Plângeri împotriva posibilelor încălcări ale operatorului de date pot fi depuse la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației:

 • Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației
 • 1125 Budapesta, bulevardul Szilágyi Erzsébet 22 / C.
 • Adresă poștală: 1530 Budapesta, Căsuța poștală: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: + 36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Observații de încheiere

Pe parcursul întocmirii prospectului, am respectat următoarea legislație:

 • Cu privire la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. AL CONSILIULUI 27.)
 • 2011 CXII. Legea privind dreptul la autodeterminare a informațiilor și libertatea de informare (denumită în continuare: Legea privind informațiile)
 • CVIII din 2001 Act - cu privire la anumite probleme de comerț electronic și servicii legate de societatea informațională (în principal Secțiunea 13/A)
 • XLVII din 2008 Legea privind interzicerea practicilor comerciale neloiale pentru consumatori;
 • XLVIII din 2008 Acționați - privind condițiile de bază și anumite restricții ale publicității comerciale (în special § 6)
 • 2005 XC. Legea privind libertatea de informare electronică
 • Legea C din 2003 privind comunicațiile electronice (în special Secțiunea 155)
 • 16/2011 s. Aviz cu privire la Recomandarea EASA / IAB privind cele mai bune practici pentru publicitatea online comportamentală
 • Recomandarea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației privind cerințele de protecție a datelor pentru informarea prealabilă
 
Pentru o navigare mai bună acest site folosește cookie-uri. Aflați mai multe despre folosirea cookie-urile. Dacă continuați să utilizați acest site fără o alegere explicită, vom presupune că acceptați numai modulele cookie esențiale.